Szanowni Państwo,

zamieszczony poniżej regulamin naszego sklepu internetowego, który ma na celu wyjaśnienie zasad funkcjonowania, przedstawić Państwa prawa i obowiązki.

REGULAMIN SKLEPU

Sklep Internetowy www.panprzypraw.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j., ustawa z dnia 30 maja 2014 r.) (dalej jako Ustawa o Prawach Konsumenta) Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
 5. DOKONYWANIE ZAKUPÓW
 6. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI
 7. KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 8. REKLAMACJA PRODUKTU
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.panprzypraw.pl prowadzony jest przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Pan Przypraw Urszula Półkośnik, pod adresem ul. Kasztanowa 8, 16-010 Wasilków, NIP 9661963906: ; REGON 362898532, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJi I INFORMACJi O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII, adres poczty elektronicznej: sklep@panprzypraw.pl numer telefonu + 48 601 585 644

1.1.1. Adres do doręczeń sprzedawcy: Pan Przypraw Urszula Półkośnik, pod adresem ul. Kasztanowa 8, 16-010 Wasilków
1.1.2. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu + 48 601 585 644 lub mailowo na adres email: sklep@panprzypraw.pl

1.2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej jako regulamin) określa w szczególności:
1.2.1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.panprzypraw.pl,
1.2.2. Warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego,
1.2.3. Zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
1.2.4. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnie utworzonego konta w sklepie internetowym.

1.3. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej na stronie internetowej sklepu internetowego.
1.3.1 Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

1.4. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego jest konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy składaniu Zamówienia. Kupujący akceptuje regulamin dobrowolnie.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest:
1.5.1. posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików Cookies,
1.5.2. posiadanie konta i dostępu do poczty elektronicznej, podanie adresu poczty elektronicznej,
1.5.3. posiadanie i podanie numeru telefonu komórkowego.

II. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i soboty.

2.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie indywidualnego konta w sklepie internetowym.

2.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę (sprzedawcę) za pośrednictwem sklepu internetowego, interaktywny formularz dostępny na stronie sklepu internetowego umożliwiający złożenie zamówienia, bez konieczności dokonania rejestracji w sklepie internetowym. W szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka i określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4. Kod rabatowy – ciąg cyfr i liter, ustalony przez sprzedawcę, którego użycie w sklepie internetowym nalicza rabat w określonej przez sprzedającego wysokości, kod rabatowy jest jednorazowy.

2.5. Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5.1. Konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta,
2.5.2. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w ustawie prawo konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.6. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę (sprzedawcę), za pośrednictwem sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą/loginem i hasłem ustalonym przez usługobiorcę (kupującego) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach. Dostęp do konta uzyskuje usługobiorca po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się.

2.7. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła albo zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

2.8. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez usługodawcę (sprzedawcę), za pośrednictwem poczty elektronicznej email, biuletyn informacyjny w formie elektronicznej zawierający informację o produktach nowościach i promocjach w sklepie internetowym. Służący do cyklicznego otrzymywania treści kolejnych edycji newslettera przez klientów zapisanymi do listy mailingowej.

2.9. Paczka – dostępny w sklepie internetowym zestaw produktów, w skład którego wchodzą łącznie produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między kupującym a sprzedawcą.

2.10. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między kupującym a sprzedawcą.

2.11. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,

2.12. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu indywidualnego konta przez usługobiorcę w sklepie internetowym.

2.13. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.14. Sklep internetowy – serwis internetowy zarządzany przez sprzedawcę, umożliwiający zawieranie umów sprzedaży na odległość, dostępny pod adresem internetowym www.panprzypraw.pl

2.15. Sprzedawca / Usługodawca – Pan Przypraw Urszula Półkośnik, z siedzibą: ul. Kasztanowa 8, 16-010 Wasilków, NIP 9661963906: ; REGON 362898532

2.16. Subskrypcja – system sprzedaży związany ze zobowiązaniem Kupującego do okresowego nabywania Produktów, które dostarczane są do Kupującego cyklicznie, w ustalonym w harmonogramie dostaw.

2.17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między kupującym a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie regulaminu. Usługami elektronicznymi świadczonymi przez usługodawcę są: formularz zamówienia i konto.

2.19. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

2.20. Usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

2.21. Ustawa Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 poz. 93 ze zm.).

2.22. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2.23. Ustawa prawo przedsiębiorców – Ustawa prawo przedsiębiorców z dn. 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.).

2.24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.(Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.25. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą. W którym określony został rodzaj i ilość produktu dostępnego w sklepie i ceny obowiązującej w momencie składania zamówienia.

III. USŁUGI ELEKTRONICZE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Za pośrednictwem sklepu internetowego usługodawca świadczy usługi elektroniczne takie jak: formularz zamówienia, konto, newsletter. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług elektronicznych.

3.2. Usługi elektroniczne świadczone są przez usługodawcę nieodpłatnie.

3.3. Formularz zamówienia
3.3.1. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego produktu lub paczki do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez kupującego łącznie dwóch następujących po sobie kroków: wypełnienia formularza zamówienia i dokonaniu płatności. W trakcie składania zamówienia należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.
3.3.2. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, w przypadku kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest podanie numeru NIP firmy,
 • danych dotyczących umowy sprzedaży: termin dostawy ilość produktów/ paczek, miejsca dostawy, sposobu płatności produkty,

3.3.3. Usługa elektroniczna formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.

3.4. Konto
3.4.1. Korzystanie z usługi elektronicznej konta możliwe jest po wykonaniu przez usługobiorcę dwóch następujących po sobie kroków: wypełnienie formularza rejestracji oraz kliknięcie pola „zarejestruj się”. W formularzu rejestracji należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, datę urodzenia oraz hasło.
3.4.2. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez kupującego, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
3.4.3.Usługa elektroniczna konta świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kliknięcie „usuń konto”.
3.4.4. Założenie konta nie jest konieczne do przeglądania zawartości strony internetowej sklepu.

3.5. Newsletter
3.5.1. Korzystanie z usługi elektronicznej newsletter możliwe jest po wykonaniu przez usługobiorcę trzech następujących po sobie kroków:
3.5.2. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Postępowanie reklamacyjne w ramach świadczonych usług elektronicznych.
3.7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu lub Paczki, która została wskazana w pkt VIII Regulaminu Usługobiorca może składać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panprzypraw.pl

3.7.2. W treści reklamacji należy podać :

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • żądania Usługobiorcy;
 • dane kontaktowe Usługobiorcy składającego reklamację;

3.7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 585 644
 • Mailowo na adres email: sklep@panprzypraw.pl

3.9. Postanowienia ogólne dotyczące usług elektronicznych.
3.9.1. Na podstawie porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.
3.9.2. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
3.9.3. wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu usługi elektronicznej na adres email sklep@panprzypraw.pl

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Umowa sprzedaży zawierana jest po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
4.1.1. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i kompletnych danych wypełniając wszystkie wymagane informacje w formularzu zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem realizacji zamówienia.

4.2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie wiadomością przesłaną na adres mailowy kupującego podany w formularzu zamówienia, jednocześnie otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem zamówienia do realizacji.
4.2.1. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia znajdują się: oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
4.2.1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia do realizacji zamówienia.

4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. IV regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest ponadto utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

4.4. Po zawarciu umowy, Kupujący nie ma możliwości anulowania zamówienia z zastrzeżeniem pkt 4.,5.2 Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień Kupującego wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5. Informacja dotycząca dostępności produktów będących w ofercie sklep internetowego będzie aktualizowana możliwie na bieżąco. W sytuacji braku dostępności danego Produktu wchodzącego w skład Paczki, kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail o braku dostępności produktu.
4.5.1. W sytuacji opisanej w pkt 4.5. niedostępny produkt zostanie zastąpiony innym produktem z oferty sklepu o czym kupujący zostanie poinformowany w wiadomości email.
4.5.2. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny w wiadomości email będącej odpowiedzią na wiadomość sprzedającego, będzie miał możliwość zdecydować czy chce aby termin realizacji jego zamówienia został przesunięty czy zamówienie ma zostać anulowane, a dokonana przez Kupującego wpłata zostanie zwrócona (decyzja kupującego musi być przesłana w wiadomości email na adres sprzedającego).

4.6. Asortyment oferowany przez sprzedawcę w sklepie internetowym może podlegać zmianie.

4.7. Sprzedawca mając na względzie dobrą współpracę z kupującym dopuszcza możliwość podjęcia niestandardowych rozwiązań mających na celu sprostać wymaganiom Klienta. Powyższe zależy od woli i decyzji sprzedającego po ocenie sytuacji i rozważeniu potrzeb Klienta.

V. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

5.1. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi sprzedaż produktów spożywczych w tym mięs i wędlin. Sprzedaż prowadzona jest w formie paczek, w skład paczki wchodzi kilka produktów wskazanych na stronie internetowej sklepu.

5.2. Produkty dostępne w sklepie internetowym sprzedawane są w ustalonej z góry gramaturze. Gramatura produktu podana jest na stronie internetowej sklepu. Kupujący nie ma możliwości zmiany gramatury danego produktu.

5.3. Zawartość danej paczki obejmuje produkty wskazane przy opisie paczki na stronie internetowej sklepu. Kupujący nie ma możliwości zmiany lub zamiany poszczególnych produktów wchodzących w skład paczki.

5.4. Punkt 5.3. nie dotyczy paczki „Skomponuj Własny Zestaw”.

5.5. Sprzedawca określa ilość oraz wagę produktów wchodzących w skład Paczki, jak i minimalną wagę całej Paczki, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej sklepu. Z zastrzeżeniem, że waga każdego z produktów może być mniejsza lub większa, jednakże odchylenie nie może przekraczać +/- 10 % wagi ustalonej przez Sprzedawcę – na co Kupujący wyraża zgodę.
5.5.1. Sprzedawca zobowiązuje się zachować minimalną wagę całkowitą Paczki, podaną na stronie internetowej sklepu. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie Produktu lub Produktów wchodzących w skład Paczki, których waga może się różnić o +/- 10%

5.6. Dostępne na stronie internetowej sklepu zdjęcia oraz inne formy wizualnej prezentacji produktu mogą nie oddawać jego rzeczywistego wyglądu (wielkości, kształtu, odcienia, koloru). Wizualizacja produktu jest jedynie przybliżonym wyglądem produktu.
5.6.1. Zdjęcia produktu są przykładowe i służą prezentacji konkretnego produktu, mogą wystąpić różnicie między zdjęciem produktu a jego rzeczywistym wyglądem.

5.7. Informacje o produktach podane w sklepie internetowym, zawierające elementy istotne do zawarcia umowy, takie jak cena, opis, parametry, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.8. Sprzedawca zawiera z kupującym umowę sprzedaży paczki na zasadach określonych w pkt IV regulaminu.
5.8.1. Kupujący może zamówić jedną Paczkę, jak i jej wielokrotności, z zastrzeżeniem, że zamówienie większej ilości paczek uzależnione jest od przewidzianej na dany dzień liczby możliwych do realizacji zamówień.
5.8.2. Zalecane jest zamawianie większej ilości paczek z wyprzedzeniem 7 dni przed terminem dostawy zgodnie z kalendarzem wyznaczającym terminy dostaw dostępnym na stronie internetowej.
5.8.3. Kupujący w przypadku chęci zamówienia wielokrotności danej paczki może skontaktować się ze sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości email z zapytaniem o możliwość realizacji.

5.9. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.panprzypraw.pl z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.
5.9.1. Kupujący może złożyć Zamówienie po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, tj. założyć w nim Konto zgodnie z niniejszym regulaminem lub dokonywać zakupu bez rejestracji.

5.10. Dodatkowo kupujący może podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od sprzedawcy. Kod należy wpisać w odpowiednie miejsce formularza zamówienia. Wpisanie kodu podczas składania zamówienia powoduje naliczenie rabatu w wysokości przypisanej danemu kodowi.

VI. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI

6.1. Cena Paczki wskazana na stronie internetowej sklepu jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), wyrażona jest w walucie PLN (polski złoty).
6.1.1. Łączna cena zamówienia wraz z podatkami, kosztem dostawy oraz ewentualnymi innymi kosztami, określona jest wraz z ukończeniem składania zamówienia i ujawniona jest na stronie internetowej sklepu. Ponadto, kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia o jego łącznej cenie.
6.1.2. Kupujący może zapoznać się z łączną ceną zamówienia także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

6.2. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonania zmiany ceny. Cena określona na stornie internetowej sklepu w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego obowiązuje tego dnia do tego konkretnego zamówienia.

6.3. Płatność za zamówienia z dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą realizowana jest jedynie w formie bezgotówkowej Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
6.3.1.
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem serwisu Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł, możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej sposobów płatności.

Treść Regulaminu “Kup z Twisto” jest dostępna pod adresem www.twisto.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Twisto. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54- 75.

6.4. Sprzedawca wystawi dokument sprzedaży (paragon/fakturę) po złożeniu zamówienia, najpóźniej w chwili otrzymania płatności.
6.4.1. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonu/faktury w formie elektronicznego pliku, w formacie pdf, jpg lub innym umożliwiającym ich odczytanie i archiwizację.
6.4.2. Sprzedawca zobowiązuje się przesłać paragon/ fakturę na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta.

6.5. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie.

VII. KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

7.1. Sprzedawca realizuje dostawy paczek za pośrednictwem firmy kurierskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również za granicą.
7.1.1. Koszty dostawy pokrywa kupujący razem z opłatą zamówienia. Koszt dostawy doliczany jest do kosztu zamówienia. Cennik dostaw dostępny jest na stronie internetowej sklepu.
7.1.2. Dostawa jest realizowana na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

7.2. Sprzedawca realizuje wysyłki w zakresie dostaw krajowych w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

7.3. Dostawy realizowane są na wskazany przez Kupującego adres, w godzinach określonych przez firmę kurierską realizującą dostawy.
7.3.1. W przypadku nieobecności Kupującego pod podanym przez niego adresem, kurier skontaktuje się z Kupującym i jeśli jest to możliwe ustali, iż próba doręczenia zamówienia odbędzie się tego samego dnia w godzinach późniejszych
7.3.2 ???.
7.3.3. W przypadku niedoręczenia Paczki zgodnie z postanowieniami Regulaminu z powodów leżących po stronie Kupującego, Paczka zostanie odesłana do Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący nie ma możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconej ceny. Za przyczynę leżącą po stronie Kupującego uznaje się między innymi:

 • wskazanie błędnego adresu dostawy w formularzu zamówienia,
 • Wskazanie błędnego numeru telefonu w formularzu zamówienia,
 • Nieodbieranie połączenia od przedstawiciela firmy kurierskiej i nieodwonienie do przedstawiciela firmy kurierskiej celem ustalenia czy istnieje możliwość dostawy w godzinach późniejszych,

7.3.4. W przypadku, gdy dostawa Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego istniejących w dacie i godzinach dostawy Zamówienia wskazanych przez Kupującego, dostawa odbywać się będzie w trybie przewidzianym regulaminem świadczenia usług firmy kurierskiej. Za przyczynę niezależną od sprzedającego uznaje się między innymi:

 • zdarzenie drogowe z udziałem Kuriera uniemożliwiające dalszą drogę do miejsca dostawy,
 • brak możliwości dojazdu pod wskazany w formularzu zamówieni adres,
 • złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostawę,
 • wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu dostawy, zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy,

7.4. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Zamówienia przez Kupującego, a także brak odbioru pod wskazanym przez Kupującego adresem, będzie traktowana jako naruszenie zasad Regulaminu i skutkować będzie zwrotem zamówienia do Sprzedającego i zatrzymaniem przez Sprzedającego ceny uiszczonej za zamówienie.

7.5. Wskazane jest, aby Kupujący w momencie otrzymania zamówienia od przedstawiciela firmy kurierskiej w jego obecności sprawdził czy paczka nie posiada uszkodzeń mechanicznych i czy stan produktów w paczce jest nienaruszony i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Podstawą powyższego stanowi przepis art. 545 Kodeksu Cywilnego.
7.5.1. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych paczki lub innych zastrzeżeń co do stanu produktów Kupujący w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zobowiązany jest do spisania protokołu, który powinien być podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej i Kupującego.
7.5.2. Kupujący niezwłocznie po spisaniu protokołu rozbieżności skontaktuje się ze Sprzedającym telefonicznie pod nr +48 601 585 644 lub mailowo na adres sklep@panprzypraw.pl i prześle Sprzedającemu skan spisanego protokołu.
7.5.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu Sprzedający będzie dochodził ewentualnych roszczeń od firmy kurierskiej.
7.5.4. Wzór protokołu niezgodności dostępny jest na stronie sklepu internetowego.

VIII. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wolne od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktów wadliwych na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email sklep@panprzypraw.pl

8.3. W treści reklamacji należy podać następujące informacje:

 • numer zamówienia, wskazanie wadliwego produktu, datę wystąpienia/ ujawnienia wady,
 • opis wady,
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację,
 • wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji.

8.4. Reklamacja Produktu powinna być wysłana do sprzedającego niezwłocznie po ujawnieniu wady przed upływem terminu przydatności Produktu do spożycia.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego będącego Konsumentem w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o dodatkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
8.5.1. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądań Kupującego będącego Konsumentem w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres email.

8.6. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący będzie miał dwie możliwości do wyboru tj. otrzymać bon na taką samą paczkę lub otrzymać zwrot zapłaconej ceny.
8.6.1. W przypadku otrzymania bonu na taką samą paczkę Kupujący otrzyma na podany adres email kod rabatowy o wartości paczki, który należy wpisać w formularzu zamówienia.
8.6.2. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8.7. przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo skorzystać z >rękojmi – ma prawo zgłosić wadę sprzedającemu, jeżeli wada (niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. W tej sytuacji Kupujący może żądać od sprzedającego:

 • obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy niewadliwej,
 • odstąpienia od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami,
 • naprawy,
 • wymiany na rzecz wolną od wad.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Internetu ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru przez konsumenta (dzień doręczenia).
9.1.1. Jeżeli konsument dokona odstąpienia w formie i terminie właściwym, umowa jest uznawana za niezawartą. Ma to ten skutek jakby nigdy nie istniała. A zatem po obu stronach rodzi się obowiązek rozliczenia: konsumenta z otrzymanego towaru, a przedsiębiorcy z uzyskanej zapłaty. Konsument ma obowiązek dostarczyć do przedsiębiorcy towar w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu (w praktyce często towar zwracany jest już w tym samym czasie), a przedsiębiorca powinien oddać konsumentowi uzyskaną cenę (koszt towaru i koszt przesyłki). Co do zasady zwrot pieniędzy następuje na ten sam rachunek bankowy, z którego płacił konsument, chyba, że wyraźnie zaznaczy inną formę zwrotu.
9.1.2. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru, a przedsiębiorca koszty zwrotu pieniędzy. <p">9.2. Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru przez konsumenta (dzień doręczenia).

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.2. Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
10.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
10.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
10.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego regulaminu za pośrednictwem sklepu internetowego www. perkpol.pl zawierane są w języku polskim.

11.2. Właściwość Sądu Kupujący Konsument: rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Właściwość Sądu Kupujący niebędący Konsumentem: rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poddane zostanie sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedającego.

11.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się międzyinnymi:

 • zmiany przepisów prawa,
 • zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
 • zmiany w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, dodanie nowych usług lub zmianę obecnych,
 • Aktualizację działań niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych umów sprzedaży.

11.4.1. Do umowy sprzedaży ma zastosowanie regulamin aktualny w momencie zawarcia umowy sprzedaży.
11.4.2. W przypadku Kupujących posiadających Konto w Sklepie internetowym, informacja o zmianie Regulaminu przesłana zostanie na adres e-mail podany przy rejestracji. Kupujący może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie Sprzedającemu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca usunie Konto i poinformuje Kupującego o tym fakcie.

11.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.